Thẻ: ngành khách sạn

Bài viết
Mùa đông ở Hokkaido có thể lạnh đến mức nào

Chuyện nghề khách sạn ở Nhật: Mùa đông ở Hokkaido có thể lạnh đến mức nào?

Có lẽ là lạnh đến mức cả người đau tê tái, muốn khóc òa giữ trời cũng không dám vì sợ nước mắt đóng băng.Đời mình vốn là một đường thẳng, chỉ vì đi Nhật mà rẽ ngang sang nghề khách sạn. Nhờ đó mà cái lý lịch công việc của mình nó tán loạn tè le hết cả.